فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:اسناد مناقصه خريد بسكتهاي سرد يانگستروم تبريز 3099-3
تاریخ نمایش:1399/02/22
تاریخ انقضا:1399/03/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت مناقصه از سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 3.pdf