فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید سیستم سرمایش تبخیر مدیا
تاریخ نمایش:1399/01/31
تاریخ انقضا:1399/04/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:setadiran.ir تمامی مراحل مناقصه در سایت ستاد ایران انجام می پذیرد
پیوست ها:
آگهی تجدید فراخوان خرید دستگاه خنک کن مدیا.pdf