فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید لوازم نیروگاه شازند در سال 99-1
تاریخ نمایش:1398/12/28
تاریخ انقضا:1399/01/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به سامانه ستاد مراجعه شود
پیوست ها:
اسناد مناقصه لوازم یدکی 99.pdf