فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند در سال 1399
تاریخ نمایش:1398/12/28
تاریخ انقضا:1399/01/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به سامانه ستاد مراجعه گردد
پیوست ها: