فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خریدرادیاتورکمکی جهت نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش:1398/12/25
تاریخ انقضا:1399/01/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: