فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:طراحی وساخت درایوهای ACC جهت نیروگاه بخارایرانشهر
تاریخ نمایش:1398/12/25
تاریخ انقضا:1399/01/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: