فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعویض بسکت ها، بازسازی سکتورپلیت ها، Tبارها ، L بارها و سیل های لانگستروم واحد 2 نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش:1398/12/26
تاریخ انقضا:1399/01/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی روزنامه 98.07.docx