فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومي خريد قطعات يدكي پمپ آب تغذيه بويلر 24-3098
تاریخ نمایش:1398/12/22
تاریخ انقضا:1399/02/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 24.pdf