فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومي 23-3098 ساخت رادياتورهاي نيروگاه صوفيان
تاریخ نمایش:1398/12/22
تاریخ انقضا:1399/01/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 23.pdf