فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید بریکر جهت نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
تاریخ نمایش:1398/12/21
تاریخ انقضا:1399/01/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه.pdf