فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید سیستم سرمایش تبخیری مدیا
تاریخ نمایش:1398/12/14
تاریخ انقضا:1399/01/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه از خرید اسناد تا بازگشایی پاکات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد. setadiran.ir
پیوست ها: