فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید وکیوم پمپ های کندانسور نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش:1398/11/23
تاریخ انقضا:1398/11/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 25/م/98
پیوست ها:
آگهی روزنامه.pdf