فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور و اکونومایزر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1398/11/16
تاریخ انقضا:1398/11/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزایده مورخه 15 و 16 بهمن ماه
پیوست ها:
Tender notice98.22.1.zip