فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد سيمان ايزوله توربين واحدهاي بخار
تاریخ نمایش:1398/09/10
تاریخ انقضا:1398/09/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوري مورخه هاي 9 و 10 آدر ماه
پیوست ها:
tender notice 98.10.zip