فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
تاریخ نمایش:1398/09/09
تاریخ انقضا:1398/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
1.jpg