فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان: تجدید مناقصه خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش:1398/09/09
تاریخ انقضا:1398/09/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی تجدید مناقصه 2.jpg