فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه دو مرحله اي تابلو هاي 6 كيلو ولت نيروگاه تبريز 3098/12
تاریخ نمایش:1398/09/05
تاریخ انقضا:1398/09/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
ارزيابي.pdf    
اسناد مناقصه 3098-12 .pdf