فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید یک مجموعه شامل UPS و اینورتر و رکتیفایر
تاریخ نمایش:1398/09/04
تاریخ انقضا:1398/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) <br>
پیوست ها: