فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی شازند درسال 98
تاریخ نمایش:1398/08/29
تاریخ انقضا:1398/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیوست ها:
اسناد مناقصه تعمیرات رحمتی ورزن نهایی.pdf    
برنامه تعميرات اساسي واحد 2 - سال 1398 نيروگاه حرارتي شازند.pdf