فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فراخوان تجدید مزایده فروش ساختمان شماره 2 شرکت
تاریخ نمایش:1398/08/27
تاریخ انقضا:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مزایده از تاریخ 1398/08/30 از سامانه ستاد ایران به نشانی <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;قابل برداشت می باشد.
پیوست ها:
آگهی تجدید.pdf