فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:احداث مسیر ورودی به جایگاه تخلیه سوخت به همراه خرید، حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز پروژه در نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش:1398/08/23
تاریخ انقضا:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
مسیر سوخت.jpg