فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه تامین و خرید تجهیزات PLC واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ نمایش:1398/08/21
تاریخ انقضا:1398/09/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد امکانپذیر میباشد.
پیوست ها:
1.jpg