فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید نازل باکس
تاریخ نمایش:1441/03/12
تاریخ انقضا:1441/03/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه خرید نازل باکس
پیوست ها:
اگهي_تجدید مناقصه_(دومین بار)9804.pdf