فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید نازل باکس
تاریخ نمایش:1398/08/18
تاریخ انقضا:1398/08/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه خرید نازل باکس
پیوست ها:
اگهي_تجدید مناقصه_(دومین بار)9804.pdf