فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
تاریخ نمایش:1398/08/11
تاریخ انقضا:1398/09/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی فراخوان خرید شعله بین آسک و میتسوبیشی 14-97.pdf