فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین با آزمایش یک دست کامل روتور توربوکمپرسور گازی GEF9 مدل 9171 E (بدون پره های توربین)
تاریخ نمایش:1398/08/12
تاریخ انقضا:1398/09/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
اگهی ارزیابی 98.pdf