فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش:1441/03/07
تاریخ انقضا:1441/03/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:
آگهی روزنامه.pdf