فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش:1398/08/13
تاریخ انقضا:1398/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 14/م/98
پیوست ها:
آگهی روزنامه.pdf