فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش:1441/03/12
تاریخ انقضا:1441/03/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه.pdf