فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:طراحي و اجراي دكوراسيون اتاق فرمان هاي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي
تاریخ نمایش:1398/07/16
تاریخ انقضا:1398/07/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جوان مورخه 16 و 17 مهر ماه
پیوست ها:
tender notice 98.17.zip