فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه خريد یک ست(دو عدد) یاتاقان جهت یک واحد نيروگاه حرارتی شازند در سال1398
تاریخ نمایش:1398/07/16
تاریخ انقضا:1398/08/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.pdf    
اسناد مناقصه ياتاقان.pdf