فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش:1398/07/13
تاریخ انقضا:1398/07/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه اقتصاد ملي مورخه هاي 13 و 14 مهر ماه
پیوست ها:
tender notice 98.16.1.zip