فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامين نيروي انساني اجراي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات جاري و مياندوره اي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي و توربين انبساطي و
تاریخ نمایش:1398/07/11
تاریخ انقضا:1398/07/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه رسالت مورخه هاي 11 و 13 مهر ماه 98
پیوست ها:
Tender notice 98.18.zip