فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید داخل پره های متحرک کمپرسور نیروگاه گازی ارومیه (BBC-GT9 ) و متعلقات مربوطه مطابق نمونه
تاریخ نمایش:1398/07/08
تاریخ انقضا:1398/07/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد پذیرفت
پیوست ها:
آگهی مناقصه.pdf