فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده عمومی رهن و اجاره یک واحد اداری در تهران واقع در خیابان توانیر - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش:1398/07/09
تاریخ انقضا:1398/07/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مزايده دفتر تهران .pdf