فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده عمومی رهن و اجاره یک باب مغازه در کرمانشاه واقع در خیابان 17 شهریور (برق )
تاریخ نمایش:1398/07/09
تاریخ انقضا:1398/07/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مزايده مغازه کرمانشاه.pdf