فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات PLC واحدهای گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر.- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش:1398/07/07
تاریخ انقضا:1398/07/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد  مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد امکان پذیر میباشد.
پیوست ها:
rozname1.jpg