فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش:1398/07/03
تاریخ انقضا:1398/07/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارسال اسناد مناقصه به شرکتهای تایید صلاحیت شده با استفاده از لیست کوتاه و از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
DownloadHandler.pdf