فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره های متحرک توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش:1398/06/20
تاریخ انقضا:1398/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد و بصورت دعوتنامه میباشد.
پیوست ها:
davatname.pdf