فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای حجمی بخش خدمات و پشتیبانی، بازرگانی و عملیات بازار برق- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش:1398/06/20
تاریخ انقضا:1398/07/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
01.jpg