فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش:1398/06/16
تاریخ انقضا:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه تجارت مورخه هاي 16 و 17 مرداد 98
پیوست ها:
Tender notice 98.9.2.zip