فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی، تنظیف، آبدارخانه، و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح
تاریخ نمایش:1398/06/12
تاریخ انقضا:1398/06/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
خدمات حجمی.jpg