فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش:1398/06/02
تاریخ انقضا:1398/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000007 انجام خواهد شد
پیوست ها:
اگهی تعمیرات.pdf