فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه تامین نیرو جهت نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش:1398/05/22
تاریخ انقضا:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه ها.pdf