فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 1000 عدد زغال سیستم تحریک ژنراتورواحد های بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش:1398/05/20
تاریخ انقضا:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و اقتصاد ملی مورخه 20 و 22 مرداد 98 - <br>مناقصه شماره 1- 98/7
پیوست ها:
tender notice 98.7.1.zip