فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید ورق کربن استیل واحدهای نیروگاه شهید سلیمی
تاریخ نمایش:1398/05/19
تاریخ انقضا:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های تعادل و تجارت مورخ 19 و 20 مرداد 98 مناقصه شماره 98/15
پیوست ها:
tender notice 98.15.zip