فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازیGEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش:1398/05/20
تاریخ انقضا:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000006 انجام خواهد شد
پیوست ها:
اگهی فیلتر.pdf