فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی شماره2-98 انجام امور خدمات فنی و اداری نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش:1398/05/20
تاریخ انقضا:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیر الانتشار نصف جهان مورخ 98/5/20
پیوست ها:
مناقصه 98-2.JPG