فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فراخوان شناسايي پيمانكار خريد- ساخت ونصب لوله هاي بويلر نيروگاه تبريز
تاریخ نمایش:1398/05/13
تاریخ انقضا:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت  مشخصات فنی و فرم ارزیابی کیفی از طريق سايت www. Tpgmco.ir
پیوست ها:
آگهي فراخوان شناسايي پيمانكا1.pdf