فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه الکتروموتور جهت نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش:1398/05/07
تاریخ انقضا:1398/05/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg