فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد 1500 تن اسيد سولفوريك 98% مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش:1400/02/13
تاریخ انقضا:1400/02/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
tender notice 1400.3.zip